L’aepd (agència espanyola de la protecció de dades) posa a disposició un assistent et dirà què ha de fer amb tractaments de dades personals d’escàs nivell de risc.

Aquesta eina d’ajuda per a empreses que facin un tractament de dades personals de risc escàs per al compliment del Reglament General de Protecció de Dades

La mera obtenció dels documents que proporcionen les eines de l’AEPD no suposa, en cap cas, el compliment automàtic de les obligacions que el RGPD i la LOPDGDD estableixen per als responsables i encarregats dels tractaments de dades personals, en particular allò referit al principi de responsabilitat activa que el RGPD desenvolupa al seu Capítol IV. Es tracta de documents inicials d’ajuda orientats a facilitar la comprensió de les obligacions esmentades i abordar-les, inicialment, de manera adequada.

Sobre la base dels documents obtinguts els responsables i encarregats dels tractaments de dades personals hauran de dur a terme totes les adaptacions que siguin necessàries de forma particularitzada per a cada tractament de dades personals; tenint en compte els riscos que per als drets i llibertats de les persones físiques poguessin derivar d’aquests tractaments en funció de la seva naturalesa, el seu abast, el seu context i les seves finalitats  (Considerant 76 i Article 35.1 del RGPD).

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) s’aplica des del 25 de maig de 2018. Amb la finalitat de facilitar l’adequació al RGPD a les empreses i professionals (persones responsables o encarregades de tractaments) que tractin dades personals d’escàs risc per als drets i les llibertats de les persones, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades posa a la vostra disposició l’eina.

És una eina fàcil i gratuïta. Un cop finalitzada la seva execució, les dades aportades durant el desenvolupament de la mateixa s’eliminen, per la qual cosa l’Agència en cap cas no pot conèixer la informació que hagi estat aportada.

Ha estat dissenyada com un recurs útil per a qualsevol empresa o professional, ja que amb tan sols tres pantalles de preguntes molt concretes permet a qui la utilitza valorar la seva situació respecte del tractament de dades personals que duu a terme: si s’adapta als requisits exigits per utilitzar Facilita RGPD o si ha de fer una anàlisi de riscos.

Facilita RGPD no es podrà utilitzar per a tractaments que impliquin un alt risc per als drets i llibertats de les persones, com ara dades de salut o tractaments massius de dades, entre d’altres.

L’eina genera diversos documents adaptats a l’empresa concreta, clàusules informatives que ha d’incloure als vostres formularis de recollida de dades personals, clàusules contractuals per annexar als contractes d’encarregat de tractament, el registre d’activitats de tractament, i un annex amb mesures de seguretat orientatives considerades mínimes.

Facilita RGPD està orientada a empreses que tracten dades personals de risc escàs, com ara dades personals de clients, proveïdors o recursos humans.

Tingueu en compte que Facilita RGPD és una ajuda i, per tant, la documentació resultant haurà d’estar adaptada i actualitzada a la situació dels tractaments que es duguin a terme a la seva entitat. L’obtenció dels documents no implica el compliment automàtic del RGPD.

aepd-logo